Assalaam o alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakatoeh

Alhamdo-lillah, met de wil van Allah, de Almachtige en de Genadevolle is het ons gelukt ons verenigingsgebouw met een gebedsruimte te realiseren. Op de eerste plaats zijn wij Allah Soebhaanahoe wa ta' aala er heel dankbaar voor. Als voorzitter van Dar As Salaam, Ahle Soennat Wal Djamaat Hanafi is het een voorrecht en groot genoegen om deze inleiding te mogen schrijven.

De leden en sympathisanten van onze vereniging Dar as Salaam hebben sinds jaren moeite nog kosten gespaard om het project, het bouwen van een eigen ontmoetingsruimte, te realiseren.

Het is mijn du’a aan Allah Soebhaanahoe wa ta' aala dat Hij mij, mijn familie, alle leden, sympathisanten én de totale gemeenschap van Haarlem en omstreken, in het bijzonder de moslims, oprecht, met liefde en eerbied voor elkaar, gebruik laat maken van de ontstane mogelijkheden waarbij de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling altijd in het teken staan van de totale gemeenschap, Insha’Allah.

Het welslagen van het project danken wij deels natuurlijk ook aan de medewerking van het Gemeente Bestuur van Haarlem. Door deze erkenning heeft de Gemeente Haarlem de Surinaamse moslimgemeenschap in Haarlem en omgeving een waardige plaats gegeven in onze multiculturele en multireligieuze gemeenschap.

De moslimgemeenschap in Haarlem en omgeving is de verrijking zich terdege bewust en zegt dan ook een ieder die op welke wijze dan ook aan zijn/haar bijdrage heeft geleverd van harte dank. Voor de financiële en morele bijdragen van de moskee besturen hier te lande en België, en de wijkraad van Molenwijk zijn wij zeer erkentelijk. Alle bedrijven en personen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd danken wij hierbij ook.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de grondleggers en de pioniers van de djamaat, die vanaf de oprichting van de vereniging het belang van een ontmoetingsruimte hebben onderstreept en de leden aangespoord hebben om deze te realiseren.

Het gebouw is in gebruik genomen en heeft haar verdiensten reeds bewezen. Het optimale gebruik zal pas kunnen geschieden als onze activiteiten ook een waardige plek kunnen vinden in de harten van onze buurtbewoners, en de hele samenleving. Een van onze doelstellingen is altijd geweest om een brugfunctie te kunnen vervullen naar de samenleving, en in het bijzonder naar onze buurtbewoners toe.

De vereniging participeert mede hierdoor in de interreligieuze dialooggroep van Haarlem, waarin mede participeren De Raad van Kerken van Haarlem en De Stem in Stad, en is lid van de Islamitische Raad van Haarlem. Onze activiteiten zijn afgestemd op de behoefte van de buurtbewoners. Ons gebouw biedt de ruimte voor interculturele bijeenkomsten en godsdienstige lezingen.

De vereniging heeft duidelijk gekozen voor een multifunctioneel gebouw in het kader van de multiculturele samenleving. De Surinaamse moslims in Haarlem en omstreken leveren op deze wijze hun bijdrage aan het integratiebeleid van de gemeente Haarlem en omstreken.

De Islam als richtsnoer, met de Koran en de Sunnah van onze Profeet Mohammad (vrede zij met hem) als basis voor al onze activiteiten, vragen wij Allah Soebhaanahoe wa ta' aala om ons leiding te geven in al onze handelingen, zodat wij op het rechte pad blijven en zodoende een betere moslim, een betere buurt- en stadsbewoner kunnen worden.

Van harte gefeliciteerd en ik wens een ieder een vruchtbaar gebruik van onze masdjid toe.

Wassalaamoe alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakatoeh

M.Z. Bhoelan - voorzitter