Doe'as

AAJATOEL KOERSIE

ALLAAHOE LAA IELLAAHA IELLAA HOE, AL HAJ-JOEL KAJ-JOEM. LAA TA'GOEZOEHOE SIENATOENW WA LAA NAWM, LAHOE MAA FIES-SAMAAWAATIE WA MAAFIEL ARD.

MAN ZALLAZIE JASJ-FA-OE IENDAHOE IELLAA BIE-IEZNIEH.

JA'LAMOE MAA BAINA AIDIEHIEM WA MAA GALFAHOEM, WA LAA JOEHIE-TOENA BIESJAI-IEM MIEN IELMIEHIE IELLAA BIEMAA SJAA', WA SIE-A KOERSIEJ-JOEHOES SAMAAWAATIE WAL ARD.

WA LAA JA-OEDOEHOE HIEFZOEHOEMAA WA HOEWAL ALIEJ-JOEL AZIEM.
Allaah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfdtandige. Niets overkomt Hem sluimer noch slaap. Aan Hem behoort wat in de hemelen is en op de aarde. Wie is hij, die voorspraak doet bij Hem, tenzij met zijn verlof? Hij kent wat vóór hen is en wat achter hen is, terwijl zij geen enkel ding van zijn kennis omvatten, tenzij wat Allaah wil. Zijn zetel is uitgebreid over de hemelen en de aarde, en niet drukt Hem terneer de bewaring van die beiden. En Hij is de Verhevene en de Ontzagelijke.

GEBED VOOR HET VERRICHTEN VAN WOEZOE

BIESMIELLAAHIER-RAHMAANIER-RAHIEM
In de naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle

GEBED NA WOEZOE

ASJHADOE AL LAA IELAAHA IEL-LALLAAHOE WAHDAHOE LAA SJARIEKALAHOE WA ASJ-HADOE ANNA MOEHAMMADAN ABDOEHOE WAS RASOELOEH
ik getuig dat er geen God is dan Allah. Hij is Enig en heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammad zijn Dienaar en Boodschapper is.

ALLAAAHOEMMADJ-ALNIE MIENAT-TAWWAABIENA WADJ-ALNIE MIENAL MOETA-TAHHIERIEN
O Allah! Maak me tot een van degenen die berouw hebben en maak me tot een van degenen die zichzelf zuiveren

GEBED VÓÓR HET DRINKEN

BIESMIELLAAH
In de naam van Allaah.

GEBED NA HET DRINKEN

ALHAMDOE LIELLAAH
Alle lof komt toe aan Allaah.

NIEJAT VOOR HET VASTEN (SEHRIE) IN DE HEILIGE MAAND RAMADAN

NAWAITOE AN ASOEMA GHADAN LIELLAAHIE TA´ALAA MIEN FARDIE RAMADAAN
Ik maak intentie om morgen te vasten voor Allah Ta´alaa voor de verplichte maand van Ramadaan.

DOE-AA VOOR HET ONTVASTEN (IFTAARIE)

ALLAHOEMMA IENNIE LAKA SOEMTOE WA BIEKA AAMANTOE WA ALAIKA TAWAKKALTOE WA ALAA RIEZQIEKA AFTARTOE
O Allah! Voor U alleen heb ik gevast en in U geloof ik en in U berust ik mijn vertrouwen en met Uw geschonken voorziening ontvast ik.

NIEJAT OM TOCH TE VASTEN ALS JE SEHRIE GEMIST HEBT EN FADJR EVT. VOORBIJ IS

NAWAITOE AN ASOEWMA HAAZAL JAUWMA LIELLAHIE TA´ALAA MIEN FARDIE RAMADAAN
Ik maak intentie om deze dag te vasten voor Allah Ta´alaa voor de verplichte maand Ramadaan

GEBED BIJ HET ZIEN VAN DE NIEUWE MAAN

ALLAAHOEMMA AHIELLAHOE ALAINAA BIELJOEMNIE WAL IEMAANIE WASSALAAMATIE WAL IESLAAMIE
WAT-TAWFIEKIE LIEMAA TOEHIEBBOE WA TARDAA RABBIE WA RABBOEKALLAAH.

O Allaah! Dat deze maan mag opkomen met zegen en geloof en vrede en islaam en geef ons kracht om datgene te doen dat U behaagt. O maan, mijn en Uw Heer is Allaah.

GEBED BIJ HET BINNENTREDEN VAN DE MOSKEE

ALLAAHOEMMAF TAHLIE ABWAABA RAHMATIEK
O Alllaah! Open voor mij de poorten van Uw zegen.
Opmerking: Men gaat de moskee binnen met het rechterbeen.

GEBED BIJ HET VERLATEN VAN DE MOSKEE

RABBIEGH FIERLIE ZOENOEBIE WAFTAHLIE ABWAABA FADLIEK
O Allaah! Vergeeft mijn zonden en open voor mij de poorten van Uw weldadigheid.
Opmerking: Men verlaat de moskee met het linkerbeen.