Zakaat

Zakaat is een van de 5 pijlers waarop de Islam rust. De letterlijke betekenis van zakaat is vermeerderen. Technisch gezien betekent zakaat het zuiveren van iemands rijkdom en bezittingen door het doneren van een voorgeschreven hoeveelheid aan de armen en behoeftigen in een daad van aanbidding. Het geven van zakaat is een verplichting voor degenen die in het bezit zijn van een nisaab (maalikie nisaab). In dit stuk staan enkele richtlijnen m.b.t. zakaat, wie het moet geven en wie het mag ontvangen.

Koranische verzen over zakaat

 • De gelijkenis van degenen, die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. Allah vermeerdert voor wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend. (2:261)
 • Allah schaft de rente af en doet de weldadigheid toenemen. En Allah heeft niet lief alle ondankbaren en zondaren. (2:276)
 • Satan dreigt u met armoede en gelast u hetgeen slecht is, terwijl Allah uit Zichzelf u vergiffenis en overvloed belooft; en Allah is Overvloedig-gevend, Alwetend. (2:268)

Voordelen van zakaat

De 2 voornaamste voordelen van zakaat geven zijn:

 • Het weerhoudt een persoon van het begaan van een zonde en biedt bescherming tegen gierigheid en liefde voor geld en rijkdom.
 • Door het geven van zakaat wordt er gezorgd voor de armen en minder bedeelden zoals wezen, gehandicapten, armen of weduwen.

Wanneer is zakaat een verplichting

Als u in het bezit bent van 612 gram zilver of 87.48 gram goud dan bent u maalieki nisaab dus verplicht om zakaat te geven ( algemeen bekend). Als u het equivalent van 87.48 gram goud in geld bezit bent u ook maalieki nisaab. (fatawa riezwiejah deel 4 mas'ala 21) U moet ze echter minstens een (islamitisch) jaar lang in uw bezit hebben. Om dit te bepalen kunt u bv. Gebruik maken van de jaaropgaven die de banken verstrekken aan het einde van het jaar (als het om een (spaar)rekening gaat). LET OP!: Een islamitisch jaar is een maanjaar en bevat ongeveer 11 dagen minder ten opzichte van een normaal jaar. Het is raadzaam om bij het uitrekenen uit te gaan van de Ramadan. De prijzen van goud en zilver kunt u natrekken op teletekst pagina 545 op Ned. 1, 2 of 3. Prijzen per 27-09-2006: Goud: € 14,48 per gram Zilver: € 0,27 per gram (Het is echter beter (accuraat) om de waarde van sieraden te laten bepalen door bv. een juwelier) Over de vraag, of de geldwaarde van zilver of goud als drempel genomen moet worden om vast te stellen of je maalikie nisaab bent, is het volgende bekend (bv. 611 gram zilver kost € 164,97 en 87.48 gram goud kost € 1.266,71). Allaama sa'iedie sahib(leraar van maulana abdur-rashied sahib) schrijft in sharah sahieh moesliem deel 2..."geld (briefjes en munten) heeft van zichzelf geen waarde, het is het goud (van de staten) dat garant staat voor het geld. Dus geld is in plaats van goud, daarom zal je pas verplicht zijn zakaat te betalen als je de geldwaarde van 87.48 gram goud hebt bereikt". Als we de bovenstaande prijs van goud en zilver hanteren kunnen we ervan uitgaan dat:

 • als je € 164,97 (= 611 gr zilver) minstens een jaar lang in het bezit hebt, ben je geen maalikie nisaab. Echter als je minstens 611 gr zilver (het metaal) minstens een jaar in bezit hebt, moet je 2,5 % daarvan of de waarde in geld aan zakaat besteden.
 • als je € 1.266,71 (=87.48 gr goud) minstens een jaar lang in het bezit hebt, ben je een maalikie nisaab (ook al bezit je geen goud). Vanzelfsprekend moet je zakaat betalen over het goud dat je bezit mits de hoeveelheid minstens 87.48 gr bedraagt en het minstens een jaar in je bezit is geweest.

Zakaat moet betaald worden over elke activiteit wat leidt tot vermeerdering van iemands rijkdom.

Enkele voorbeelden:

 • Goud en Zilver (in de vorm van sieraden of elke andere vorm). (zie beschrijving rubriek hierboven).
 • Als je handelswaar hebt liggen (bv. In een warenhuis) ter waarde van minstens 87.48 gram goud, moet daarover ook zakaat betaald worden.
 • Als iemand een huishouden heeft met bv. 3 auto’s moet over de extra auto(‘s) zakaat betaald worden als deze inkomsten genereren (bv. een taxi).
 • Hetzelfde geldt voor mensen die 2 of meer huizen hebben. Over de opbrengsten van het 2de en andere huizen moet zakaat betaald worden (bv. over de huur).
  In geval van grond dan moeten over de opbrengsten die de grond voortbrengt (bv. huur of gewassen die bedoeld zijn voor de verkoop) ook zakaat betaald worden.
  Over een tweede (of meerdere) huis of grond (onroerend goed) dat niets opbrengt hoeft geen zakaat betaald te worden.
 • Mensen die vee in hun bezit hebben moeten daarover ook zakaat betalen. Het gaat om dieren die vrij grazen op een weiland. Dieren die uitsluitend op stal zitten en gevoed moeten worden en lammeren, kalveren, veulens, (jonge beesten) en werkdieren, worden niet meegenomen in de calculatie van de nisaab. Voor de calculatie zie de tabel aan het einde van dit document. (Boegaarie)
 • Hetzelfde geldt voor landbouwprodukten die niet voor eigen gebruik zijn bedoeld. De grens is vastgesteld op 675,5 kg granen of fruit (Boegaarie).
 • Een erfenis (waarvan de waarde hoger is dan een nisaab). Hierover hoeft maar 1 keer zakaat betaald te worden over de totale erfenis.
 • Spaargelden, beleggingen en tegoeden die u heeft uitstaan bij anderen.
  Hetgeen wat u aan zakaat moet geven bedraagt 2,5 % over het totaal bezit (en niet bv. het verschil van het totaal bezit – de waarde van 87.48 gram goud). Als u bv. 7.000 euro een jaar lang op spaarrekening hebt staan moet u:
  2.5x (€7.000/100) = €175,- aan zakaat besteden.

U mag niet 2.5% van (€ 7.000 - € 1266,71=) € 5.733,29 nemen als geldbedrag wat u aan zakaat moet besteden.

Wanneer is zakaat niet verplicht

 • Je bent maalieki nisaab, maar je hebt zoveel schulden dat na het afbetalen van je schulden je geen maalieki nisaab meer bent. De zakaat is geen verplichting meer. (raddoel-moehtaar). Deze schulden moeten wel voordat je verplicht werd om zakaat te betalen ontstaan zijn. Als de schulden daarna ontstaan zijn dan ben je verplicht om zakaat te betalen. (aalamghierie)
 • Een hypotheek is wel een lening en een schuld, maar omdat je het hele bedrag niet in een keer betaalt blijft de zakaat gewoon verplicht op je mits je maalikie nisaab bent. Hetzelfde geldt voor een studie schuld.
  Dit wordt vergeleken met het niet betalen van de bruidschat van je vrouw die geen vastgestelde (afgesproken) tijd had. Als een man niet de intentie heeft om de bruidschat wat hij zijn vrouw moet betalen te geven dan zal hij (als hij) maalieki
  nisaab is verplicht zijn om zakaat te betalen. Omdat de vrouw er ook niet om vraagt. (aalamghierie)
  Zoals de man geen intentie heeft om zijn vrouw haar bruidschat te geven, zo hebben wij ook niet de intentie om onze hypotheek in een keer af te betalen (dus in een jaar).
  En zoals de vrouw haar man ook niet vraagt om haar bruidschat te geven, vraagt de bank ons ook niet om in een keer al het geld te betalen. (sharah sahieh moesliem.)
 • Over edelstenen zoals diamanten, parels etc. hoeft er geen zakaat betaald te worden. Alleen over goud (18 K of hoger) en zilver dient zakaat betaald te worden (zie begin).
 • Huizen bestemd voor eigen gebruik (wonen).
 • Huishoudelijke attributen z.a. meubels, een auto, etc.
 • Persoonlijke benodigdheden (die niet van goud of zilver zijn.)
 • Materiaal en objecten die nodig zijn voor het draaien van een eigen bedrijf zoals vrachtwagen, etc.

Intentie hebben is een voorwaarde.

Als je de intentie hebt iemand zakaat te geven is het genoeg, het hoeft er niet bij gezegd te worden. "ammaz-zakaatoe falaa jasiehhoe iellaa bie-niejjatien" Vert.: (zakaat is niet goed behalve met intentie) (al-ieshbaah) en oprechtheid is weer een voorwaarde van intentie... "az-zakaatoe iebaadah falaa boedda fiehaa mienal-ieglaas" Vert.: (zakaat is een aanbidding doe het met oprechtheid) (madjma'al-anhaar) Oprechtheid betekent hier met de intentie van zakaat en de intentie dat je een verplichting nakomt. (fatawa riezwiejjah) "laa ie'tiebaara liet-tasmiejatie, fa-lou sammaahaa hiebbetan ouw qardan, tadjziehie fiel-a sah" Vert.: (intentie is belangrijk het opnoemen/opzeggen niet. al noem je het een kado of lening het zal genoeg zijn voor zakaat ) (raddoel-moehtaar, fatawa riezwiejah). "aankondigen dat het zakaat geld is, is beter en geheim houden dat het zakaat is, is ook toegestaan. Maar als je het aan zo iemand geeft die het niet zal aannemen als hij weet dat het zakaat geld is dan is het beter om het niet te vertellen. (fatawa riezwiejah deel 4 mas'alah 46) Het is ook niet nodig als je bijvoorbeeld je zus zakaat geld wilt geven dat zij het weet dat het zakaat geld is. Je mag haar het geld op haar verjaardag geven of trouwdag als jij maar de intentie hebt dat je zakaat geeft. (fatawa riezwieja deel 4 mas'ala nummer 70 en 93)

Wie mogen geen zakaat ontvangen

 • In de Islam zijn er een aantal mensen die geen zakaat mogen ontvangen.
  Deze kunnen verdeeld worden in:
  hashmie (afstammeling van de heilige profeet moehammad sallallahoe alahie wa sallam)
 • je echtgenoot
 • echtgenote (al heeft zij haar tallaaq al, maar nog in haar ieddat zit)
 • je zoon, dochter, kleinkinderen
 • je pa, ma, je eigen opa's oma's
 • kind van een rijke man
 • ongelovigen
 • en natuurlijk rijke mensen

Wie mogen wel zakaat ontvangen.

 • De volgende mensen moeten moslims zijn en niet in het bezit zijn van een nisaab.
  schoondochter, schoonzoon
 • man van je moeder (ex-man of je stiefvader, niet je eigen vader)
 • vrouw van je vader (vergelijk dit met het bovenstaande)
 • tjatja, tjatjie, phoeppha, phoewa, khaloe en khala (ooms en tantes).
 • broers en zussen
 • een reiziger die zonder geld komt te zitten.
 • mensen die zoveel schulden hebben dat er na aftrek een lager bedrag dan de nisaab overblijft.

Als je de mensen in categorie 4 en 5 zakaat zal geven, dan zal je het dubbele aan zegen verkrijgen. 1 voor het geven van zakaat en 2 steunen van een familielid (siela rahm).

Zakaat tabel voor schapen en geiten

Aantal schapen of geiten 40 – 120 121- 200 210 - 400 Over 400
Zakaat (een jaar oud) een twee drie vier

en – 1 jaar oude dier voor elke 100 extra.

Zakaat tabel voor vee

Aantal beesten 30 – 39 40 – 59 60 – 69 70
Zakaat 1 dier – 1 jaar oud 1 dier – 2 jaar oud 2 dieren – 1 jaar oud 2 een jaar oud. Een 2 jaar oud

Hierna een – 1 jaar oude dier per 30 extra, en een – 2 jaar oude dier per 40 dieren extra.

Paarden

Een veertigste deel (1/40) van de totale waarde van de paarden die in het bezit zijn en niet worden gebruikt voor werkzaamheden zoals ploegen, sjouwen etc.

Zakaat tabel voor kamelen

Zakaat
Aantal 1 jaar oud 2 jaar oud 3 jaar oud 4 jaar oud
5 – 9 1 geit
10 – 14 2 geit
15 – 19 3 geit
20 – 24 4 geit
25 – 35 1 kameel
36 – 45 1 kameel
46 – 60 1 kameel
61 – 75 1 kameel